Anexă

Codul de etică și integritate

al funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul

Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt

 

CAPITOLUL I

Referințe principale

 • Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
 • Legea nr. 251/2004 privind unele măsuri referitoare la bunurile primite cu titlu gratuit cu prilejul unor acțiuni de protocol în exercitarea mandatului sau a funcției;
 • Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 115/1996 privind declararea și controlul averii demnitarilor, magistraților, funcționarilor publici și unor persoane cu funcții de conducere, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile și entitățile publice;
 • Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public;
 • Legea nr. 571/2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituţiile publice şi din alte unități;

CAPITOLUL II

DOMENIU DE PLICARE ŞI PRINCIPII GENERALE

Domeniul de aplicare

Art. 1. (1) Codul etic și de integritate reglementează normele de conduită profesională și de integritate ale funcționarilor publici și ale personalului contractual din cadrul Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt și este definit în continuare Cod etic şi de integritate.
(2) Normele de conduită profesională prevăzute de prezentul Cod etic şi de integritate sunt obligatorii pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt încadrați în baza prevederilor Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 53/2003 - Codul muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare.

Obiective

Art. 2. Prezentul Cod etic şi de integritate urmăreşte asigurarea calității actului administrativ, realizarea interesului public, reducerea birocrației, precum şi prevenirea faptelor de corupție in cadrul instituției, prin:

 • reglementarea normelor etice şi de conduită profesională necesare realizării unor raporturi sociale şi profesionale corespunzătoare creării şi menținerii unui nivel înalt al prestigiului instituției şi al personalului acesteia;
 • informarea publicului cu privire la conduita profesională la care este îndreptățit să se aştepte din partea personalului, în exercitarea funcțiilor pe care acesta le ocupă;
 • crearea unui climat de încredere şi respect reciproc între cetățeni şi personalul instituției, pe de o parte, şi între angajaţii instituției pe de altă parte.

Principii generale

Art. 3. Principiile care guvernează conduita profesională a funcționarilor publici şi a personalului contractual din cadrul Inspectoratului Teritorial pentru Calitatea Seminţelor şi Materialului Săditor Olt sunt cele prevăzute la art. 3 din Legea nr. 7/ 2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată, şi la art.3 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile si instituțiile publice, respectiv următoarele:

 • supremația Constituției şi a legii, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a respecta Constituția şi legile țării;
 • prioritatea interesului public, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a considera interesul public mai presus decât interesul personal, in exercitarea atribuțiilor specifice funcției;
 • asigurarea egalității de tratament a cetățenilor în fața autorităților şi instituțiilor publice, principiu conform căruia personalul are îndatorirea de a aplica acelaşi regim juridic, atitudinal şi comportamental in situaţii identice sau similare;
 • profesionalismul, principiu conform căruia personalul are obligaţia de a îndeplini atribuțiile de serviciu cu responsabilitate, competență, eficiență, corectitudine şi conştiinciozitate;
 • imparțialitatea şi independența, principiu conform căruia personalul este obligat să aibă o atitudine obiectivă, neutră față de orice interes politic, economic, religios sau de altă natură, in exercitarea atribuțiilor funcției;
 • integritatea morală, principiu conform căruia personalului ii este interzis să solicite sau să accepte, direct ori indirect, pentru ei sau pentru alţii vreun avantaj ori beneficiu in considerarea funcției pe care o detin, sau să abuzeze in vreun fel de această funcție;
 • libertatea gândirii şi a exprimării, principiu conform căruia personalul poate să-şi exprime şi să-şi fundamenteze opiniile, cu respectarea ordinii de drept şi a bunelor moravuri;
 • cinstea şi corectitudinea, principiu conform căruia in exercitarea funcției şi in îndeplinirea atribuțiilor de serviciu personalul trebuie să fie de bună-credință;
 • deschiderea şi transparența, principiu conform căruia activităţile desfăşurate de personal în exercitarea atribuțiilor funcției deținute sunt publice şi pot fi supuse monitorizării cetățenilor;

Termeni

Art. 4. În înțelesul prezentului Cod etic şi de integritate , expresiile şi termenii folosiți in textul acestuia au aceeaşi semnificație cu termenii prevăzuți la art. 4 din Legea nr. 7 /2004 privind Codul de conduită a funcționarilor publici, la art. 4 din Legea nr. 477/2004 privind Codul de conduită a personalului contractual din autoritățile şi instituțiile publice, republicată, şi la art. 3 din Legea nr. 571/ 2004 privind protecția personalului din autoritățile publice, instituțiile publice şi din alte unități care semnalează încălcări ale legii, astfel:

 • funcţionar public - persoana numită intr-o funcție publică în condițiile Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • personal contractual - persoana numită intr-o funcție contractuală in condițiile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • funcție publică - ansamblul atribuțiilor şi responsabilităților stabilite de autoritatea sau instituția publică, în temeiul legii, în scopul realizării competențelor sale;
 • funcţie contractuală —ansamblul atribuțiilor şi responsabilităților stabilite în temeiul legii, în fişa postului, personalului angajat pe bază de contract individual de muncă în condițiile Legii nr. 53/2003 Codul Muncii, republicat, cu modificările şi completările ulterioare;
 • interes public - acel interes care implică garantarea şi respectarea de către instituțiile şi autorităţile publice a drepturilor, libertăților şi intereselor legitime ale cetățenilor, recunoscute de Constituție, legislaţia internă şi tratatele internaționale la care România este parte;
 • interes personal - orice avantaj material sau de altă natură, urmărit sau obținut, în mod direct sau indirect, pentru sine sau pentru alții, de către funcționarul public sau personalul contractual prin folosirea reputaţiei, influenței, facilităților, relațiilor, informațiilor la care au acces, ca urmare a exercitării atribuțiilor funcţiei;
 • conflict de interese - acea situație sau împrejurare în care interesul personal, direct sau indirect, al funcționarului public sau al personalului contractual contravine interesului public, astfel încât afectează sau ar putea afecta independenţa şi imparțialitatea sa în luarea deciziilor ori în îndeplinirea la timp şi cu obiectivitate a îndatoririlor care îi revin în exercitarea funcției publice deţinute;
 • informaţie de interes public - orice informație care priveşte activitățile sau care rezultă din activităţile unei autorități publice sau instituţii publice;
 • informație cu privire la date personale - orice informaţie privind o persoană identificată sau identificabilă;

CAPITOLUL III

NORME GENERALE DE CONDUITĂ PROFESIONALĂ A PERSONALULUI

Asigurarea calității actului administrativ

Art. 5. (1) Personalul are obligația de a asigura şi menține calitatea actului administrativ din domeniul de competență, în beneficiul cetățenilor, prin participarea activă la luarea deciziilor şi la transpunerea lor în practică, în scopul realizării competențelor instituțiilor sau autorităților publice în care își desfășoară activitatea.
(2) În exercitarea funcției, personalul are obligația de a avea un comportament profesionist, precum  şi de a asigura, în condițiile legii, transparența administrativă, pentru a câştiga şi a menține încrederea publicului în integritatea, imparțialitatea şi eficacitatea instituției.

Respectarea Constituției şi a legilor ţării

Art. 6. (1) Personalul are obligația ca, prin actele şi faptele sale, să respecte Constituția, legile țării şi să acţioneze pentru punerea în aplicare a dispozițiilor legale, în conformitate cu atribuțiile care îi revin, cu respectarea eticii profesionale.
(2) Personalul trebuie să se conformeze dispoziţiilor legale privind restrângerea exercițiului unor drepturi, datorată naturii funcțiilor deținute.

Prestigiul instituțional

Art. 7. (1) Personalul are obligația de a apăra prestigiul instituțiilor sau autorităților publice în care își desfășoară activitatea, de a fi loiali față de acestea, precum şi de a se abține de la orice acte sau fapte care pot produce prejudicii imaginii sau intereselor legate ale acesteia.

Personalului îi este interzis:

 • să exprime în public aprecieri neconforme cu realitatea in legătură cu activitatea instituției, cu politicile şi strategiile gestionate de aceasta;
 • să facă aprecieri neautorizate in legătură cu litigiile aflate in curs de soluționare şi in care ITCSMS OLT are calitatea de parte;
 • să dezvăluie informații care nu au caracter public, în alte condiții decât cele prevăzute de lege;
 • să dezvăluie informațiile la care au acces în exercitarea funcției publice sau funcției contractuale, dacă acest fapt este de natură să atragă avantaje necuvenite ori să prejudicieze imaginea sau drepturile instituției ori ale unor funcționari publici sau angajați contractuali, precum şi ale persoanelor fizice sau juridice;
 • să acorde asistență şi consultanță persoanelor fizice sau juridice in vederea promovării de acțiuni juridice ori de altă natură împotriva statului sau a ITCSMS OLT.
 • dezvăluirea informațiilor care nu au caracter public sau remiterea documentelor care conțin asemenea informații, la solicitarea reprezentanţilor unor alte instituții publice, este permisă numai cu acordul superiorilor ierarhici.

Libertatea opiniilor

Art. 8. (1) În îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, personalul are obligația de a respecta demnitatea funcției deținute, corelând libertatea dialogului cu promovarea intereselor instituţiei.
În activitatea lor, personalul are obligaţia de a respecta libertatea opiniilor şi de a nu se lăsa influențați de considerente personale sau de popularitate. În exprimarea opiniilor, personalul trebuie să aibă o atitudine conciliantă şi să evite generarea conflictelor datorate schimbului de păreri.

Activitatea politică

Art. 9. În exercitarea atribuțiilor conform funcției deținute, angajaților le este interzis:

 • să participe la colectarea de fonduri pentru activitatea partidelor politice;
 • să furnizeze sprijin logistic candidaților la funcţii de demnitate publică;
 • să colaboreze, atât în cadrul relațiilor de serviciu, cât şi în afara acestora, cu persoanele fizice sau juridice care fac donații ori sponsorizări partidelor politice;
 • să afişeze în cadrul instituției, însemne ori obiecte inscripționate cu sigla sau denumirea partidelor politice ori a candidaților acestora.

Folosirea imaginii proprii

Art. 10. În considerarea funcției deținute, angajaților le este interzis să permită utilizarea numelui sau a imaginii proprii în acțiuni publicitare, pentru promovarea unei activităţi comerciale, precum şi   în scopuri electorale.

Cadrul relațiilor în exercitarea atribuțiilor funcției

Art. 11.(1) În exercitarea funcției deținute, personalul din cadrul ITCSMS OLT, trebuie să aibă un comportament bazat pe respect, bună-credință, corectitudine şi amabilitate, atât în relațiile cu colegii cât şi în cele cu persoanele fizice sau juridice cu care intră în contact.
Angajații au obligaţia de a nu aduce atingere onoarei, reputației şi demnității personalului din cadrul ITCSMS OLT, precum şi persoanelor cu care intră în legătură in exercitarea atribuțiilor funcției, prin:
 • întrebuinţarea unor expresii jignitoare;
 • dezvăluirea unor aspecte ale vieţii private;
 • formularea unor sesizări sau plângeri calomnioase;

Personalul trebuie să adopte o atitudine imparțială şi justificată pentru rezolvarea clară şi eficientă a problemelor cetățenilor şi au obligația să respecte principiul egalității cetăţenilor in faţa legii şi a autorității, prin:

a) promovarea unor soluţii similare sau identice raportate la aceeaşi categorie de situaţii de fapt;
b) eliminarea oricărei forme de discriminare bazată pe aspecte privind naționalitatea, convingerile religioase şi politice, starea materială, sănătatea, vârsta, sexul sau alte aspecte.

Interdicția privind acceptarea cadourilor, serviciilor şi avantajelor

Art. 12.Personalul nu trebuie să solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau orice alt avantaj, care le sunt destinate personal, familiei, părinților, prietenilor ori persoanelor cu care au avut relații de afaceri sau de natură politică, care le pot influența imparţialitatea în exercitarea funcțiilor publice deținute ori pot constitui o recompensă în raport cu aceste funcții.

Obiectivitate în evaluare

Art. 13.(1) În exercitarea atribuţiilor specifice funcțiilor de conducere, personalul are obligația să asigure egalitatea de şanse şi tratament cu privire la dezvoltarea carierei personalului din subordine.
Personalul de conducere are obligatia să examineze şi să aplice cu obiectivitate criteriile de evaluare a competenței profesionale pentru personalul din subordine în situațiile prevăzute de lege şi atunci când propun ori aprobă avansări, promovări, transferuri, numiri sau eliberări din funcții ori acordarea de stimulente materiale sau morale, excluzând orice formă de favoritism ori discriminare.
Se interzice personalului de conducere să favorizeze sau să limiteze accesul ori promovarea pe criterii discriminatorii, de rudenie, afinitate sau alte criterii neconforme cu principiile prevăzute la art. 3.

Utilizarea resurselor publice

Art. 14.(1) Personalul este obligat să asigure ocrotirea proprietății publice și private a statului şi unităților publice administrativ - teritoriale, să evite producerea oricărui prejudiciu al acestora.
(2) Personalul are obligația să folosească timpul de lucru, precum şi bunurile aparținând ITCSMS OLT numai pentru desfăşurarea activităților aferente funcției deținute.
(3) Personalul trebuie să propună şi să asigure, potrivit atribuțiilor care îi revin, folosirea utilă şi eficientă a banilor publici, numai pentru desfăşurarea activităților aferente funcţiei deținute.

CAPITOLUL IV

Coordonarea, monitorizarea şi controlul aplicării  normelor de conduită profesională

Art.15.(1) În cazul personalului din cadrul ITCSMS OLT, monitorizarea şi controlul aplicării normelor prevăzute de prezentul Cod etic şi de integritate se realizează astfel:

 • pentru personalul care exercită o funcție publică monitorizarea şi controlul se realizează de către consilierul etic care va îndeplini atribuțiile prevăzute la art. 21 din Legea nr. 7/2004 privind Codul de  conduită a funcționarilor publici, republicată;
 • pentru personalul contractual monitorizarea şi controlul se realizează de către consilierul etic;
(2) Persoana menționată la alin. (1) lit. a) si b) va fi nominalizată prin act administrativ iar fișa postului se va completa in mod corespunzător cu noile atribuții.
(3) În cadrul ITCSMS OLT coordonarea aplicării normelor prevăzute de prezentul cod etic şi de integritate se realizează de către consilierul etic cu sprijinul inspectorului şef.

Consilierul etic

Art.16. - Persoana prevăzută la art. 21 alin. (1) lit. a) şi b) exercită următoarele atribuții:

a) acordarea de consultanță şi asistență funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul autorităţii sau instituţiei publice cu privire la respectarea normelor de conduită;
b) monitorizarea aplicării prevederilor prezentului cod de conduită în cadrul autorității sau instituției publice;
c) întocmirea de rapoarte trimestriale privind respectarea normelor de conduită de către funcționarii publici și personalului contractual din cadrul autorității sau instituţiei publice.

CAPITOLUL V

Răspunderea

Art. 17. (1) Încălcarea normelor prezentului Cod etic si de integritate atrage răspunderea disciplinară a personalului, după cum urmează:

Potrivit art. 77 alin. (2) din Legea nr. 188/1999 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, următoarele fapte constituie abateri disciplinare:

- întârzierea sistematică în efectuarea lucrărilor;
- neglijența repetată în rezolvarea lucrărilor;
- absențe nemotivate de la serviciu;
- nerespectarea în mod repetat a programului de lucru;
- intervențiile sau stăruințele pentru soluționarea unor cereri în afara cadrului legal;
- nerespectarea secretului profesional sau a confidențialității lucrărilor cu acest caracter;
- manifestări care aduc atingere prestigiului autorității sau instituției publice în care îşi desfăşoară   activitatea;
- desfăşurarea în timpul programului de lucru a unor activități cu caracter politic;
- refuzul de a îndeplini atribuțiile de serviciu;
- încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de interese şi interdicţii stabilite prin lege pentru funcționarii publici;
- alte fapte prevăzute ca abateri disciplinare in actele normative din domeniul funcției publice şi funcționarilor publici.
Potrivit art. 77 alin. (3) din Legea nr.188/1999, republicată, sancțiunile disciplinare sunt următoarele:
- mustrare scrisă;
- diminuarea drepturilor salariale cu 5 - 20% pe o perioadă de până la 3 luni;
- suspendarea dreptului de avansare in gradele de salarizare sau, după caz, de promovare in funcția publică pe o perioadă de la 1 la 3 ani;
- retrogradarea in treptele de salarizare sau retrogradarea in funcția publică pe o perioadă de până la un an;
- destituirea din funcția publică;

Comisia de disciplină

Art. 18.(1) Încălcarea cu vinovăție de către funcţionarii publici a îndatoririlor corespunzătoare funcției publice pe care o dețin şi a normelor de conduită profesională şi civică prevăzute de lege constituie abatere disciplinară şi atrage răspunderea disciplinară a acestora, conform art. 77 alin. (1) din Legea nr.188/1999 privind Statutul funcționarilor publici (r2), cu modificările şi completările ulterioare.
                 Desfăşurarea procedurii disciplinare se realizează de către comisia de disciplină competentă, pentru autoritatea sau instituția publică în cadrul căreia este numit funcționarul public a cărui faptă  a fost sesizată ca abatere disciplinară la data săvârşirii faptei sesizate.
                 În cazul in care fapta funcționarului public a fost sesizată ca abatere disciplinară şi ca infracțiune, procedura angajării răspunderii disciplinare se suspendă până la dispunerea neînceperii urmăririi penale, scoaterii de sub urmărire penală ori încetării urmăririi penale sau până la data la care instanța judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal.
                 Pe perioada cercetării administrative, în situaţia în care funcţionarul public care a săvârşit o abatere disciplinară poate influenţa cercetarea administrativă, conducătorul autorității sau instituției publice are obligația de a interzice accesul acestuia la documentele care pot influența cercetarea sau, după caz, de a dispune mutarea temporară a funcționarului public in cadrul altui compartiment sau altei structuri a autorității ori instituției publice.
                 Mustrarea scrisă, ca sancțiune disciplinară se poate aplica direct de către persoana care are competența legală de numire in funcția publică, însă toate celelalte sancțiuni se aplică de persoana care are competența legală de numire in funcția publică, la propunerea comisiei de disciplină.

CAPITOLUL VI

Dispoziții finale

Art. 19. (1) Prezentul Cod etic si de integritate nu se substituie legilor şi regulamentelor în vigoare din domeniu şi nici nu poate contraveni acestora.
(2) În scopul aplicării eficiente a dispoziţiilor prezentului cod de conduită, conducerea ITCSMS OLT precum şi consilierul etic vor acorda consultanţă şi asistenţă funcţionarilor publici din cadrul unităţii şi vor monitoriza aplicarea prevederilor prezentului cod de conduită şi integritate.
(3) Pentru buna informare a salariaţilor şi a cetăţenilor Codul de etică şi integritate al funcţionarilor publici din cadrul ITCSMS OLT va fi publicat pe situl unităţii la dresa http://www.itcsmsot.bvl.ro
(4) Prezentul Cod de etică şi integritate reprezintă Anexă la decizia inspectorului şef al ITCSMS OLT prin care s-a desemnat consilierul etic precum şi persoanele responsabile cu elaborarea prezentului document.
Actualizat la 12.10.2023