METODOLOGIE din 21 decembrie 2009de înregistrare a operatorilor economici şi eliberare a autorizaţiei pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor

EMITENT
  • MINISTERUL AGRICULTURII, PĂDURILOR ŞI DEZVOLTĂRII RURALE

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 917 din 28 decembrie 2009
Articolul 1(1) Activităţile privind producerea în vederea comercializării, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor şi materialului săditor se realizează de către operatori economici autorizaţi în acest scop de autoritatea competentă din cadrul Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale, denumit în continuare MAPDR, prin inspectoratele teritoriale pentru calitatea seminţelor şi materialului săditor, denumite în continuare ITCSMS, şi Laboratorul Central pentru Calitatea Seminţelor şi a Materialului Săditor, denumit în continuare LCCSMS.(2) Producerea în vederea comercializării, prelucrarea şi/sau comercializarea de seminţe şi material săditor fără autorizaţie de funcţionare eliberată în conformitate cu prevederile prezentei metodologii constituie contravenţii şi intră sub incidenţa prevederilor art. 47, art. 48 lit. b) şi ale art. 50 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante.Articolul 2Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, denumită în continuare INCS - Serviciul de selecţie şi calitatea seminţelor din cadrul MAPDR, autoritatea competentă din cadrul MAPDR, în conformitate cu Legea nr. 266/2002, autorizează şi retrage autorizaţiile operatorilor economici care prestează activităţi de producere, prelucrare şi/sau comercializare a seminţelor şi materialului săditor, după caz, pe teritoriul României, prin ITCSMS şi/sau LCCSMS.Articolul 3Se înregistrează şi autorizează, la cerere, persoane fizice sau juridice cu cetăţenie română având sediul în România, precum şi cele rezidente în România şi/sau rezidente în alte state membre, care fac dovada că dispun de dotările tehnicomateriale necesare şi de personal care are pregătirea corespunzătoare pentru activitatea solicitată, conform reglementărilor în vigoare.Articolul 4(1) Cererea tipizată prevăzută în anexa nr. 1, precum şi anexele nr. 1a), 1b), şi/sau 1c), la cerere, se pun la dispoziţie solicitanţilor de către ITCSMS şi/sau LCCSMS.(2) Cererea completată, împreună cu documentele prevăzute în cerere, va fi depusă în două exemplare la ITCSMS sau LCCSMS în a cărui rază teritorială de activitate este amplasat sediul social şi/sau punctul de lucru al operatorului economic.(3) Formalităţile prevăzute la alin. (1) şi (2) pot fi realizate şi prin intermediul punctului de contact unic (PCU), în format electronic, prin intermediul autorităţii competente.(4) Schimbul de informaţii cu privire la prestatorii de servicii rezidenţi în România sau în oricare alt stat membru se realizează cu ajutorul sistemului de informare al pieţei interne (IMI), prin intermediul aceleiaşi autorităţi competente, pe baza unei cereri în format electronic.Articolul 5Procedura de autorizare cuprinde:A. Verificarea dotării tehnico-materialeB. Atestarea personalului prestatorului de serviciiC. Eliberarea autorizaţieiA. Prin dotare tehnico-materială necesară se înţelege:a) materialul biologic destinat multiplicării ori seminţe şi material săditor destinat pentru însămânţare sau plantare;b) terenul agricol sau spaţiile de creştere a plantelor de înmultire, corespunzătoare calitativ, mărimea suprafeţelor trebuind să asigure distanţele de izolare şi rotaţia culturilor, precum şi utilajele necesare;c) spaţii de depozitare, condiţionare şi comercializare, cu utilajele şi aparatura necesare satisfacerii scopului propus.A.(1) Dotarea tehnico-materială poate fi în proprietatea operatorului economic, închiriată, luată în arendă, concesionată, cu contract de reprezentare, multiplicare, asociere sau prestări de servicii, dovedită prin documente.A.(1.1) În cerere se va specifica specia ori grupa de specii, conform legislaţiei în vigoare.A.(1.2) În cerere se va/vor specifica operaţiunea/operaţiunile pe care operatorul economic o/le va desfăşura în cadrul fiecărui tip de activitate pentru care solicită autorizarea, conform prevederilor art. 4 alin. (2), precum şi deschiderea Registrului de intrări şi ieşiri pentru evidenţa producţiei, tranzacţiilor şi stocurilor, conform modelului prevăzut în anexa nr. 4.A.(2) Cererea solicitantului este procesată în cel mai scurt termen, dar nu mai mult de 30 de zile calendaristice de la data depunerii documentaţiei complete.A.(2.1) Termenul poate fi prelungit o singură dată de către autoritatea competentă, pentru o perioadă de maximum 15 zile calendaristice. Valabilitatea documentelor depuse iniţial nu este afectată de prelungirea dispusă de autoritatea competentă. Prelungirea termenului de autorizare, precum şi durata acestei prelungiri trebuie motivate în mod corespunzător şi notificate solicitantului înainte de expirarea termenului iniţial.A.(2.2) Operatorii economici vor plăti contravaloarea prestaţiilor de verificare şi instruire în vederea autorizării, odată cu acceptarea cererii de către autoritatea competentă, pentru fiecare autorizaţie solicitată, în numerar sau prin dispoziţie de plată, în contul ITCSMS sau LCCSMS în a cărui rază teritorială îşi au sediul social central sau în contul ITCSMS sau LCCSMS în a cărui rază teritorială de activitate sunt amplasate punctele de lucru.A.(3) Procedura de verificare a dotărilor tehnico-materiale se desfăşoară după cum urmează:a) inspectorul oficial desemnat de director verifică scriptic şi faptic, în teren, documentaţia depusă de solicitant şi încheie un proces-verbal conform modelului prevăzut în anexa nr. 5, arătând dacă sunt sau nu sunt îndeplinite condiţiile materiale necesare realizării activităţii respective;b) în cazul neîndeplinirii condiţiilor prevăzute, de comun acord cu solicitantul, se poate stabili un termen pentru realizarea acestora, dar nu mai mult de 15 zile calendaristice de la data verificării;c) dacă după expirarea acestui termen condiţiile nu sunt îndeplinite, directorul ITCSMS şi/sau LCCSMS respinge autorizarea, iar solicitantul are dreptul să depună o nouă cerere, atunci când consideră că îndeplineşte condiţiile necesare.B. Procedura de verificare a cunoştinţelor corespunzătoare necesare pentru activitatea sau activităţile pentru care se solicită autorizarea se desfăşoară astfel:a) solicitantul va prezenta autorităţii următoarele documente:(i) decizia de desemnare a persoanei angajate responsabile cu derularea activităţilor specifice sau declaraţia pe propria răspundere prin care aceasta se declară responsabilă pentru respectiva activitate;(ii) curriculum vitae al persoanei desemnate;(iii) după caz, copii ale documentelor de pregătire profesională în domeniul seminţelor şi materialului săditor;b) personalul responsabil prevăzut la lit. a) va fi verificat prin testarea cunoaşterii legislaţiei şi a normelor tehnice specifice activităţii pentru care s-a solicitat autorizarea;c) testarea se va face pe baza unei tematici puse la dispoziţia operatorului economic, la solicitarea acestuia, de către ITCSMS sau LCCSMS. La cererea operatorilor economici, înainte de testare se pot organiza instruiri de către ITCSMS şi/sau LCCSMS;d) comisia de examinare va fi formată din 3 sau 5 specialişti în domeniul de activitate solicitat, din cadrul ITCSMS sau LCCSMS, desemnată prin decizia conducătorului unităţii;e) testarea se va face în scris, pe bază de test-grilă. Chestionarele specifice pe domenii de activitate întocmite de fiecare ITCSMS sau LCCSMS vor fi aprobate în prealabil de autoritatea competentă din cadrul MAPDR;f) se consideră atestată persoana care a răspuns corect la minimum 70% din întrebări;g) rezultatul testării se aduce la cunoştinţa operatorului economic în termen de 3 zile lucrătoare. Persoana testată care a fost declarată respinsă are dreptul la retestare, contra cost, la o dată stabilită de comun acord;h) pentru persoana atestată, ITCSMS sau LCCSMS eliberează un certificat de atestare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2, cu termen de valabilitate de 4 ani;i) certificatele de atestare emise până la data intrării în vigoare a prezentului ordin rămân valabile până la expirare;j) nu se organizează testarea personalului dacă cererea şi documentaţia depuse au fost respinse la verificarea privind condiţiile tehnico-materiale necesare pentru activitatea respectivă.B.(1) O persoană atestată în alt stat membru nu necesită atestare de către autoritatea competentă română.B.(2) ITCSMS şi LCCSMS organizează instruiri anuale sau ori de câte ori apar reglementări noi în domeniu, contra cost, cu participarea personalului atestat profesional sau neatestat al operatorilor economici autorizaţi.C. Directorul ITCSMS şi LCCSMS aprobă înregistrarea operatorilor economici şi autorizarea activităţilor solicitate, dacă au fost îndeplinite condiţiile de înregistrare şi autorizare.C.(1) Autorizaţia se acordă separat, pe fiecare tip de activitate, eliberându-se următoarele tipuri de autorizaţii, în următoarele condiţii:a) autorizaţia de producere a seminţelor şi materialului săditor se acordă operatorilor economici care multiplică sămânţă şi material săditor proprietate proprie sau sub responsabilitatea sa, conform normelor în vigoare şi operatorilor economici care prestează servicii de multiplicare a seminţelor şi materialului săditor proprietate a altor operatori economici autorizaţi în România sau firme recunoscute de autorităţi, organizaţii profesionale de profil din alte state membre ale UE, prin contracte de multiplicare;b) autorizaţia de prelucrare a seminţelor şi materialului săditor se acordă operatorilor economici care efectuează una sau mai multe operaţiuni privind: condiţionarea, formarea loturilor, ambalarea, închiderea şi etichetarea seminţelor şi materialului săditor proprietate proprie sau prin contracte de prestări de servicii cu alţi proprietari, conform normelor în vigoare;c) autorizaţia de comercializare a seminţelor şi materialului săditor se acordă operatorilor economici care efectuează operaţiuni de comerţ angro şi cu amănuntul, cu sămânţă şi material săditor, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (1) din Legea nr. 266/2002 şi ale normelor în vigoare;d) autorizaţie separată pentru fiecare punct de lucru, care deţine bază materială de producere, prelucrare sau comercializare, dacă sunt înregistrate oficial la registrul comerţului, cu excepţia celor care comercializează cu amănuntul seminţe şi material săditor către beneficiarii finali neprofesionişti.

Articolul 10(1) Anual, ITCSMS şi/sau LCCSMS vor monitoriza activitatea desfăşurată de operatorii economici, în scopul verificării îndeplinirii continue a cerinţelor prevăzute la art. 5 din Legea nr. 266/2002. Verificarea se face în baza unei fişe de supraveghere şi monitorizare a activităţii operatorului economic.(2) Verificarea activităţii operatorilor economici prevăzută la alin. (1) se face de către ITCSMS sau LCCSMS cu cel puţin 30 de zile înainte de îndeplinirea termenului de un an de la precedenta verificare.(3) Operatorii economici autorizaţi au obligaţia de a anunţa în scris, în termen de 15 zile calendaristice, orice modificare intervenită după obţinerea autorizaţiei. Personalul nou-angajat va fi testat conform prezentei metodologii.Articolul 11(1) Autorizaţia acordată în urma înregistrării şi autorizării unui operator economic pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor, după caz, poate fi retrasă temporar sau definitiv numai de către autoritatea competentă care a eliberat-o, dacă se constată că au fost încălcate obligaţiile ce îi revin potrivit art. 5 din Legea nr. 266/2002 sau dacă nu mai desfăşoară activităţile în domeniu timp de 3 ani consecutivi şi cu respectarea prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.(2) Personalul împuternicit al autorităţii competente din cadrul MAPDR, ITCSMS şi LCCSMS poate constata nerespectarea condiţiilor de autorizare şi poate retrage autorizaţiile eliberate, în urma încheierii unui proces-verbal conform modelului prevăzut în anexa nr. 6.(3) Retragerea autorizaţiei nu exonerează operatorul economic de măsurile luate şi sancţiunile prevăzute în art. 50, pentru măsurile şi contravenţiile prevăzute la art. 47 şi 48 din Legea nr. 266/2002.(4) Orice decizie a autorităţii competente, inclusiv refuzul sau retragerea unei autorizaţii, trebuie motivată corespunzător şi poate fi atacată în faţa instanţelor judecătoreşti, potrivit dreptului comun.(5) În cazul în care operatorul economic a pierdut autorizaţia, acesta este obligat să o declare nulă într-o publicaţie locală sau centrală şi să solicite autorităţii emitente eliberarea unei noi autorizaţii.(6) Operatorul economic căruia i s-a retras autorizaţia poate face contestaţie, care va avea următorul curs:a) către directorul ITCSMS sau LCCSMS, în termen de 15 zile calendaristice de la data încheierii procesului-verbal de retragere temporară sau definitivă a autorizaţiei;b) directorul ITCSMS sau LCCSMS va analiza contestaţia, va verifica şi va decide în termen de 5 zile lucrătoare de la data primirii acesteia;c) în cazul respingerii contestaţiei de către directorul ITCSMS sau LCCSMS, operatorul economic poate depune plângere la autoritatea competentă din cadrul MAPDR în termen de 15 zile calendaristice de la data respingerii contestaţiei;d) autoritatea competentă va soluţiona contestaţia în termen de 30 de zile calendaristice de la data înregistrării contestaţiei. Decizia autorităţii competente poate fi atacată la instanţa de contencios administrativ în conformitate cu prevederile Legii nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.Articolul 12Operatorul economic poate relua procedura de obţinere a autorizaţiilor care au fost retrase, dupa înlăturarea situaţiilor care au impus măsura retragerii, cu plata tarifelor aferente.

Actualizat la 12.10.2023