LEGE nr. 266 din 15 mai 2002 (*republicată*)privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante

EMITENT
  • PARLAMENTUL 

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 239 din 3 aprilie 2014

 

 
Capitolul I Dispoziţii generaleArticolul 1(1) Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale asigură cadrul organizatoric şi respectarea prevederilor legale privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, în vederea comercializării seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea, înregistrarea şi protecţia soiurilor de plante.(2) Seminţele şi materialul săditor din speciile de plante cărora li se aplică prevederile prezentei legi, precum şi regulile aplicabile acestora, după caz, se stabilesc prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, cu respectarea prevederilor comunitare în domeniu.(3) În cuprinsul prezentei legi, termenul sămânţă cuprinde şi materialul săditor, iar termenul plante cuprinde plantele agricole şi horticole.Articolul 2
În domeniul de activitate prevăzut la art. 1, Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, prin autorităţile oficiale desemnate - Inspecţia Naţională pentru Calitatea Seminţelor, denumită în continuare I.N.C.S., şi Institutul de Stat pentru Testarea şi Înregistrarea Soiurilor -, îi revin următoarele atribuţii şi răspunderi principale:
b) asigură cadrul organizatoric pentru controlul şi certificarea seminţelor din punctul de vedere al identităţii şi purităţii varietale şi al standardelor de calitate, inclusiv al stării fitosanitare, în vederea utilizării şi comercializării seminţelor;c) urmăreşte, coordonează şi controlează aplicarea de către operatorii economici înregistraţi a normelor şi regulilor privind producerea, prelucrarea, controlul, certificarea şi comercializarea seminţelor şi a materialului săditor;
d) elaborează şi aprobă normele naţionale pentru producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor, precum şi pe cele privind ajutoarele financiare, în conformitate cu reglementările şi procedurile comunitare în domeniu;
Articolul 5Operatorii economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor au următoarele obligaţii:a) să respecte normele şi regulile în vigoare privind producerea, prelucrarea şi comercializarea seminţelor, inclusiv cele privind starea fitosanitară, după caz, şi să se supună controlului tehnic şi economic efectuat de autorităţile oficiale abilitate, conform legii;b) să ţină la zi evidenţa producţiei, a tranzacţiilor şi a stocurilor de seminţe într-un registru de intrări şi ieşiri, conform modelului stabilit prin ordin al ministrului agriculturii şi dezvoltării rurale, pe care să îl pună la dispoziţia autorităţilor oficiale, la cererea acestora;c) să respecte prevederile legale privind protecţia soiurilor de plante protejate prin brevet;d) să declare autorităţii oficiale desemnate suprafeţele pentru producerea seminţelor şi cantităţile pe care le propun pentru certificare şi comercializare, precum şi datele tehnice, statistice şi raportările solicitate de autoritatea oficială desemnată, în termenul stabilit de aceasta;e) să asigure folosirea metodelor de înmulţire şi a tehnologiilor adecvate, autocontrolul calităţii şi al cerinţelor de calitate şi să garanteze beneficiarilor calitatea seminţelor livrate pe perioada de valabilitate. 
Articolul 7(1) Operatorii economici producători de seminţe înregistraţi încheie în scris contracte, convenţii sau înţelegeri cu producătorii agricoli învecinaţi, persoane fizice ori juridice, pentru respectarea de către aceştia a distanţelor de izolare faţă de culturile destinate loturilor semincere, conform normelor tehnice stabilite.(2) Pentru asigurarea calităţii seminţelor, Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale poate stabili prin regulament, pentru anumite specii, soiuri sau tipuri de seminţe, zone închise de multiplicare, ca o condiţie prealabilă de recunoaştere.
Articolul 8Amelioratorii sau menţinătorii de soiuri pun la dispoziţia operatorilor economici înregistraţi, care multiplică aceste soiuri, tehnologiile specifice de producere a seminţelor pe bază de contract, acordul de multiplicare pentru soiurile protejate prin brevet şi descrierea caracterelor morfologice, în conformitate cu Uniunea Internaţională pentru Protecţia Noilor Soiuri de Plante, denumită în continuare U.P.O.V., în condiţiile legii.Articolul 9Producerea seminţelor din categoriile prebază şi bază se face de către sau sub responsabilitatea persoanelor fizice ori juridice, specificate ca menţinător, sau de către reprezentanţi legali ai acestora, specificaţi în Registrul soiurilor, şi publicate în Catalogul oficial pentru anul respectiv sau în Catalogul comun al Uniunii Europene, în cataloagele statelor membre ori în lista soiurilor Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică, denumită în continuare O.C.D.E., sau de alţi operatori economici multiplicatori pe bază de contract cu menţinătorul soiului, după caz.Articolul 10Operatorii economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor răspund pentru calitatea şi identitatea acestora şi vor suporta daunele provocate beneficiarilor pentru comercializarea de seminţe necorespunzătoare, conform legislaţiei în vigoare.Articolul 11Operatorii economici înregistraţi pentru producerea, prelucrarea şi/sau comercializarea seminţelor au obligaţia de a le depozita, manipula, trata şi transporta pe specii, soiuri, categorii şi loturi de seminţe, în ambalaje specifice, corespunzătoare, etichetate conform normelor în vigoare.
 

Activitatea de control în câmp în imagini.Silverlight Versiune Rss
Actualizat la 12.10.2023